Övergångsställen – trafiksäkerhet och framkomlighet

Enköpingspostens insändarsida och samtal till kommunen har under den senaste tiden handlat mycket om borttagna övergångsställen i Enköping. En utvärdering kring detta kan leda till att vi återskapar vissa övergångsställen.

Det finns flera positiva effekter med övergångsställen. Gående har företräde före bilister som måste stanna och släppa fram gångtrafiken. Detta leder till en högre framkomlighet för gående på bilisternas bekostnad. Bilförare uppmärksammas också, via skylten och de vita strecken, på att man kan förvänta sig att gående kan passera gatan. Detta faktum ger en upplevelse av ökad trygghet.

Övergångsställen kan ge falsk säkerhet

Övergångsställen är dock problematiska ur trafiksäkerhetssynpunkt. Upplevelsen av ökad trygghet står nämligen inte i överensstämmelse med riskerna med att korsa en gata. Alla bilister stannar inte vid övergångsställen. Obevakade övergångsställen kan ofta ge en falsk säkerhet och bidra till att gående inte tillräckligt ser sig för. Detta kan till och med leda till dödsolyckor. I Enköping har det skett 32 polisanmälda olyckor på övergångställen de senaste åtta åren.

Eftersom flest personer korsar gatan där det finns ett övergångsställe är det inte konstigt att det är där flest olyckor sker. Mer anmärkningsvärt är att även om man tar hänsyn till att fler människor korsar vägen på övergångsställen, sker det dubbelt så ofta olyckor på övergångsställen jämfört med där det inte finns övergångsställen. Detta visas i en översikt som Stockholms trafikkontor har genomfört.

Fler åtgärder är på gång

I samband med att bilisters väjningsplikt mot fotgängare infördes år 2000 togs övergångsställen bort runt om i Sveriges kommuner. Så även i Enköping. Bland annat togs det bort övergångsställen i centrum och på andra ställen i kommunen där de ansågs som särskilt farliga. Vi har sedan dess arbetat med att göra säkrare gångpassager. Vi har utfört ”röda torg”, avsmalningar, sänkning av fartgränser och andra hastighetssänkande åtgärder. Och fler åtgärder är på gång.

I ambition att öka takten i trafiksäkerhetsarbetet har gatuavdelningen tagit bort ett större antal övergångsställen denna sommar. Vi måste här konstatera att vi med denna åtgärd gjort fel ur förankrings- och informationssynpunkt. Det vi har gjort har vi dock gjort med det enda målet att höja trafiksäkerheten.

Målsättningen har, mot bakgrund av de risker som finns med övergångsställen, varit att vi inte ska ha obevakade övergångställen där biltrafikens faktiska hastighet överskrider 30 kilometer i timmen. På några ställen där kraven på framkomligheten varit hög har man i stället valt att komplettera med andra åtgärder.

En utvärdering ska presenteras

En trafiknätsanalys och en utvärdering av utförda åtgärder kommer att presenteras för tekniska nämnden under hösten. Om det visar sig att våra gång- och cykelleder inte lever upp till kraven på framkomlighet och upplevd trygghet, kommer ytterligare framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder att utföras. Om detta inte är tillräckligt för att skapa en god trafikmiljö och framkomlighet kan vi komma att återskapa vissa övergångsställen. Vår målsättning är fortfarande att skapa en god och säker trafikmiljö för både gående, cyklister och bilförare.

Kent Gullberg
teknisk chef

Lars-Arne Sellén
gatuchef

Denna sida är publicerad av:
Susanne Järved, Kommunikatör. Telefon: 0171-62 61 77.
Senast uppdaterad: 2012-08-26
Relaterade dokument
  • ---
Relaterade länkar
Sidfot: Enköpings Kommun