Lagen om offentlig upphandling ger ökad konkurrens

Frågor och svar

Flera Enköpingsbor har ställt frågan varför kommunen inte främst handlar varor och tjänster av lokala företagare. Ulf Sandell, upphandlare på Enköpings kommun, förklarar hur en upphandling går till.

 

Varför handlar kommunen inte bara från företagare i kommunen?

– Grunden till det är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Den innebär att kommunen varken får favorisera eller diskriminera företag.

Kan du förstå om Enköpingsföretagare vill ha förtur?

– Ja, det är rent mänskligt. Men vi kan vända på det och i stället beskriva hur de kan göra affärer på andra orter. LOU skapar konkurrens, en större marknad. Det är en möjlighet för våra lokala företag att utvecklas på den marknad som finns utanför kommungränsen. De kan lämna anbud i andra kommuner, som Uppsala, Stockholm och Malmö.

Hur går en upphandling till?

– Verksamheten har ett behov. Det kan vara ett nytt avtal som ska skrivas eller ett gammalt som ska sägas upp. Vi skriver en kravspecifikation, som leder till ett underlag med villkor och krav. En av kommunens upphandlare annonserar upphandlingen i en databas. Företagen kan under tiden de svarar på anbudet även ställa frågor för att få kraven förtydligade. Anbuden kommer in. De utvärderas. En vinnare utses och ett beslut kring vem det blev sänds till samtliga som lämnat anbud.

Vem vinner?

– Den som lämnat bästa anbudet. Lagen säger att anbud kan antas genom att man väljer det som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Priset i kombination med kvalitet – kompetens, hållbarhet, miljö och funktionalitet – väger in. Ett annat alternativ är att anta anbud med lägsta pris. Efter ett politiskt beslut från 1998 har vi en policy som säger att vi även ska ställa miljökrav, miljöanpassa upphandlingarna.

Finns det möjlighet för konkurrenterna att se anbuden?

– Sekretess kring vem som lämnat anbud råder ända fram till att upphandlingen avslutats. Därefter gäller offentlighetsprincipen. Då kan de höra av sig och få kopior på anbuden.

Kan den som inte vinner ett anbud överklaga ett beslut?

– Ja, till förvaltningsrätten som bedömer om vi har gjort rätt eller fel, om vi har följt de grundläggande principerna för lagen eller på något sätt frångått dem. Förvaltningsrätten kan besluta om att lämna ärendet utan åtgärd, rätta till utvärderingen eller göra om upphandlingen.

Finns det undantag, situationer då lokala företag ändå kan gynnas?

– Nej, lagen måste följas. Det finns inga undantag. Däremot ska vi alltid försöka anpassa omfattningen på upphandlingen för att underlätta för lokala företag att deltaga.

 

Fakta om Lagen om offentlig upphandling

LOU reglerar sättet att upphandla varor, tjänster och entreprenad och gäller för stat, kommun och landsting. Lagen har sin grund i EG-direktiv. Varje medlemsland i EU har format sin egen lag i linje med dem.

LOU bygger på fem grundläggande principer

Lika behandling. Företag i till exempel Malmö och Enköping ska ha samma förutsättningar att lämna anbud.

Ingen diskriminering. Kommunen får inte favorisera ett företag för att det ligger i Enköping.

Transparens. Vad vill vi köpa? Hur kommer vi att värdera anbuden? Det ska vara en tydlighet, en förutsägbarhet i upphandlingen för att de företag som lämnar anbud redan innan ska förstå hur anbuden kommer att värderas.

Proportionalitet. Vi ska inte ställa högre krav än rimligt för uppdraget. Ska man köpa en bil för två personer behöver man inte ställa krav för en buss.

Ömsesidigt erkännande. Vi ska erkänna varandra mellan EU-länderna. Får vi ett anbud från Italien ställer vi samma krav som inom Sverige. Upphandlingslagarna är desamma. Samtidigt erkänner vi deras sätt att till exempel redovisa skatter och sociala avgifter.


Om du har flera frågor kontakta gärna någon som arbetar med upphandling på kommunen: upphandling@enkoping.seDenna sida är publicerad av:
Susanne Järved, Kommunikatör. Telefon: 0171-62 61 77.
Senast uppdaterad: 2012-08-16
Relaterade dokument
  • ---
Relaterade länkar
Sidfot: Enköpings Kommun