Vägar och trafik

Här kan du läsa om vilket ansvar kommunen har för vägar och kollektivtrafik. Du ser också hur kommunen har arbetat för att påverka de delar som ligger utanför kommunens direkta ansvarsområde.

Vägar

Kommunen ansvarar för att bygga och sköta de flesta av vägarna inom tätorterna. I dokumentet ”Väghållare” i högermenyn ser du vilka vägar som kommunen har ansvar för. 

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, medan enskilda personer eller vägsamfälligheter ansvarar för det enskilda vägnätet.

Kollektivtrafik

Sedan 2012 är Enköpings lokaltrafik inte längre ett kommunalt ansvar. Det märks bland annat på de nya gula bussarna som trafikerar Enköpings stad.

Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag där varje län har en egen regional kollektivtrafikmyndighet. I Uppsala län är det landstinget som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Upplands Lokaltrafik, UL, är inte längre ett bolag utan ingår i kollektivtrafikmyndigheten och kallas nu för en kollektivtrafikförvaltning.

UL ansvarar även fortsättningsvis för den samhällsnyttiga trafiken, det vill säga den icke-kommersiella trafiken, inom länet. Ansvaret för trafiken ligger hos kollektivtrafiknämnden med 13 politiska ledamöter och åtta ersättare.

Utöver den samhällsnyttiga trafiken trafikeras kommunen av ett antal privata aktörer. De driver trafik i kommersiellt syfte; de är alltså vinstdrivande företag. Två exempel på dessa företag är SJ och Swebus.

Trafikverket ansvarar för drift och skötsel av järnvägsspåren. Själva trafikeringen på spåren ansvarar flera olika aktörer för. På Mälarbanan är det i dag SJ som ansvarar för persontrafiken.

Så här kan kommunen påverka väg-, järnvägssystem och trafikering

Inom det egna kommunala vägnätet ansvarar kommunen fullt ut för att bygga och sköta vägsystemet, även gång- och cykelvägnätet. Hur mycket pengar kommunen kan satsa på vägarna beror på hur mycket pengar vi får in via skatter. Summan bestäms sedan i kommunens budget – dels den årliga budgeten men också en särskild treårig investeringsbudget för nya vägar.

Inom det statliga väg- och järnvägsnätet har kommunen möjlighet att påverka på olika sätt. Vid planeringen av nya och förändringar av gamla vägar och järnvägar har kommunen möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen kan även påpeka vilka behov och problem som den ser.

Kommunen har under de senaste åren bland annat framfört betydelsen av detta:

  • En utbyggd Mälarbana, från dagens två spår till fyra spår mellan Kallhäll och Tomteboda. Kommunen anser att det här arbetet ska påskyndas för att förbättra situation för de som reser till och från Enköpings kommun. Det skapar dessutom förbättrade möjligheter för att transportera gods på järnvägen. 
  • En ny järnväg mellan Enköping och Uppsala, med möjlighet att resa ända fram till Arlanda.
  • En utbyggnad och förbättring av E18 från Enköping till Stockholm.
  • Ett bygge av en motorväg bortom Västerås.
  • En förbättrad väg 263 mellan Enköping, Sigtuna och Arlanda.
  • Höjd säkerhet längs riksväg 70 och riksväg 55, till exempel att bygga en så kallad 2+1-väg där vägen bitvis är tvåfilig.
  • Bra busstrafikering mot Stockholm och Arlanda med UL.
  • Bibehållen och förbättrad trafik med SJ:s tåg. Kommunens tjänstemän bjuds in årligen till SJ för att få information om bland annat kommande tidtabeller, statistik över resandet och redovisning av problem och åtgärder.
  • Intresset från kommunen att anlägga en kombiterminal i anslutning till Enköpings tätort.
  • Samarbete i det så kallade ABCU-stråket utmed Mälarbanan, det vill säga Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro, Håbo, Enköping och Västerås, tillsammans med Regionplanekontoret i Stockholms län och Regionförbundet i Uppsala län.

I högermenyn hittar du brev och remissyttranden som kommunen har skickat till olika parter.

Kontaktuppgifter

 
Om du har frågor som gäller övergripande planeringsfrågor utanför tätorterna, kontakta:

Trafikverket Region Öst
Telefon, kundtjänst för järnväg-, väg- och färjefrågor: 0771-921 921

Vid övriga frågor, kontakta:

Tord Lillja
Trafikingenjör, Enköpings kommun 
Telefon: 0171-62 52 57
E-post: tord.lillja@enkoping.se

 

Denna sida är publicerad av:
Webbredaktör Samhällsbyggnad, . Telefon: 0171-62 50 25.
Senast uppdaterad: 2016-02-04
Sidfot: Enköpings Kommun