Plan och exploatering

Kommunen ansvarar för planläggningen av mark och vatten inom kommungränsen. I Enköpings kommun är det kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) som politiskt ansvarar för upprättandet av översikts- och detaljplaner inför antagande i kommunfullmäktige.

Markens användning kan regleras genom olika typer av planer. Varje kommun skall enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan som ger vägledning för beslut om hur mark och vatten skall användas. Inom tätbebyggda område kan detaljplaner upprättas som reglerar hur mark- och vattenområden får användas. För att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning förvaltas, förvärvas och säljs fastigheter och mark.

Aktuella ärenden i PLEX-utskottet

Onsdagen den 4 maj hade PLEX-utskottet sammanträde. På mötet fattades det bland annat beslut om följande ärenden: 

Här finner du information om utskottet, dess ledamöter samt protokoll. 

På gång

Ortsanalyser

Den 16 maj har det blivit dags att lansera ortsanalyserna för Fjärdhundra och Södra Trögd. Från kl. 17 är du hjärtligt välkommen till fullmäktigesalen där en utställning kommer att hållas och ortsanalyserna delas ut.

 

Aktuella planer

Plankarta. Bild: Miljö & StadsbyggnadPågående detaljplaner

Här hittar du pågående detaljplaner.

 

 

Flygbild. Foto: Enköpings kommunÖversiktsplaner

Våren 2014 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan. Planen fokuserar främst på landsbygdens utveckling och visar bland annat var och hur vi ska bygga nya bostäder och verksamheter, förslag på en ny järnvägssträckning samt utpekade vindbruksområden.

 

Mark och exploatering

Exploateringverksamheten

Här hittar du exploateringsprojekt.

 

 

Denna sida är publicerad av:
Webbredaktör Planenheten, . Telefon: 0171-62 52 75.
Senast uppdaterad: 2016-05-12
Sidfot: Enköpings Kommun